Coach Ravi Shastri unveils Sunil Gavaskar’s portrait at SCG

Coach Ravi Shastri unveils Sunil Gavaskar’s portrait at SCG