On this day, Kallis celebrates his 45th birthday

On this day, Kallis celebrates his 45th birthday